KYUSHU / HONSHU – 20-21 maja 2019 – Tokyo, Shiseikan, Narita, Helsinki