KYUSHU / HONSHU – 17 maja 2019 – Ayabe, Tokyo, YMCA Hostel