KYUSHU / HONSHU – 16 maja 2019 – Ayabe, Imaeda sensei Meiyo shihan of Ura-senke, Kazoku no Kimono-ya