KYUSHU – 13 maja 2019 – Shimada Museum, Kumamoto Castle, Lunch at Josaien, Reigendo, Musashi-zuka, Taishoji